Colwyn Bay THI

Ein Partneriaid

Ein Cyllidwyr

Funder logo

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn defnyddio arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i helpu pobl ar draws y Deyrnas Unedig i archwilio, mwynhau a gwarchod y dreftadaeth y maent yn gofalu amdani.

Funder logo

Cadw

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru sy'n gweithio i gael amgylchedd hanesyddol hygyrch ac wedi ei ddiogelu yng Nghymru.

Funder logo

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Dan arweiniad y Prif Weinidog, mae'n gweithio ar draws meysydd datganoledig sy'n cynnwys meysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, fel iechyd, addysg a'r amgylchedd.

Funder logo

Cyngor Bwrdeistref Sirol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn darparu gwasanaethau mewn sir sydd â 111,400 o drigolion

Ein Partneriaid

Funder logo

Cymunedau yn Gyntaf

Rhaglen sy’n ceisio lleihau tlodi ac sydd wedi ei hariannu gan Lywodraeth Cymru yw rhaglen ‘Cymunedau yn Gyntaf’ sy’n canolbwyntio ar gymunedau dan anfantais yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Funder logo

Bywyd y Bae

Mae Rhaglen Bywyd y Bae yn fwy na chynllun adfywio ffisegol - ei nod yw gwella a dwyn ynghyd yr holl bethau sy'n rhan o'n cymuned.

Funder logo

TAPE

Mae TAPE yn elusen celfyddydau a chyfryngau cymunedol yn Hen Golwyn. Mae TAPE yn gweithio i wneud y gorau o gyfleoedd i bobl o bob oed trwy brosiectau celfyddydau creadigol a’r cyfryngau.

Funder logo

Colwyn Bay Town Team

Mae Tîm Tref Bae Colwyn yn cynrychioli busnesau ar draws Bae Colwyn, ac yn cyfarfod pob mis i drafod materion yn ymwneud â'r dref.

Funder logo

Grŵp Treftadaeth Bay Colwyn

Grŵp gwirfoddol sy’n bwriadu cynnwys pobl leol mewn prosiectau a gynllunnir i gynddu ymwybyddiaeth o hanes a threftadaeth Bae Colwyn, Hen Golwyn a Llandrillo-yn-Rhos.

Funder logo

5 Awgrym Llesol

Mae Tîm Iechyd Cyhoeddus Gogledd Cymru am i bob sefydliad perthnasol a darparwyr gwasanaethau helpu i gyflwyno 'brandio' sy'n peri i bobl gymryd camau i hyrwyddo eu lles meddyliol eu hunain.

Nodwyd y '5 awgrym llesol' canlynol gan y Sefydliad Economeg Newydd fel rhai sy'n cael effaith fuddiol ar ein lles meddyliol. Bydd eu cynnwys yn ein gweithgareddau o ddydd i ddydd yn ein helpu i deimlo'n dda a gweithredu'n dda ym mhopeth a wnawn.

Mewn Partneriaeth gyda

Hawlfraint © 2017 MTT Bae Colwyn| Cedwir Pob Hawl

Cookie a Preifatrwydd Polisi